Právní upozornění

Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk, upozornění o ochraně autorských práv a zásadám ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje Cedefop s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit.Cedefop však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Cedefop vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Cedefopu v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit odpovědnost Cedefopu v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie, 2002-2014

Reprodukce je povolena s uvedením zdroje (© Evropská společenství) a webové adresy (http://europass.cedefop.europa.eu), není-li uvedeno jinak.

Pozn.: Držiteli společných autorských práv na Europass - jazykový pas jsou Rada Evropy a Evropská společenství. Reprodukce je povolena za stejných podmínek, s uvedením zdroje (© Evropská unie a Rada Evropy) a webové adresy (http://europass.cedefop.europa.eu and http://www.coe.int/portfolio).

Je-li pro reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuk, obrázky, software) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas zrušuje výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika "ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství" vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Tato všeobecná politika se vztahuje na všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu europa.eu.

Přestože většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli informace, osobní údaje jsou vyžadovány, pokud chcete využít on-line službu.

Webové stránky, které takovéto informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a obsahují prohlášení o ochraně soukromí včetně informací o tom, jak budou Vaše údaje využity.

V této souvislosti:

Všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to on-line služba?

On-line služba na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a institucemi EU na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou v budoucnosti poskytovány tři druhy on-line služeb:

  1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům řízení snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností EU i jejich porozumění;
  2. Služby interaktivní komunikace, které usnadňují navazování kontaktů občanům, podnikům, občanské společnosti a veřejným činitelům a umožňují jim konzultovat politiku a poskytovat zpětnou vazbu, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU;
  3. Transakční služby, které umožňují přístup k základním formám transakcí v rámci EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor zaměstnanců, registrace pro účast na různých akcích, získávání či koupě dokumentů atd.

Prohlášení o ochraně soukromí Europass online služby

1. Jaké online služby nabízejí webové stránky Europass?

Stránky 'Online vytváření' Europass - životopisu a Europass - jazykového pasu nabízejí uživatelům možnost zadat svá data a získat soubor s těmito informacmi ve formátu Europass.

Na serverech Europassu nejsou ukládány životopisy, jazykové pasy nebo evropské pasy dovedností vygenerované pomocí online editoru. Pouze soubory, které obsahuje evropský pas dovedností, jsou jako záloha uloženy 7 dní (např. jako záloha v případě potíží s připojením). Poté jsou trvale smazány a nelze je obnovit.

Jestliže návštěvník zvolí možnost 'Uložit', je vytvořen soubor na disku (např. CV-2559.doc) ve složce dočasných souborů na serveru Europassu. Jakmile je soubor zpřístupněn uživateli pomocí aktuálního HTTP spojení nebo zaslán na e-mailovou adresu určenou uživatelem, je tento soubor trvale a nenávratně vymazán ze serveru.

Veškeré zpracování dat online službou Europass splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 z 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

2. Jaké osobní informace shromažďujeme, za jakým účelem a jakými technickými prostředky?

Pro vstup na stránky Europass není nutné, aby uživatel zadával jakákoli osobní data. Uživatelé mají možnost, pouze pokud chtějí, zadat osobní a ne-osobní informace na příslušných místech stránek 'Online vytváření'. Po zadání dat mají uživatelé možnost získat soubor ve formátu Europass. Veškeré osobní údaje se zadávají pouze proto, aby si uživatelé mohli vytvořit a stáhnout a/nebo poslat e-mailem dokumenty, které mají specifický formát Europassu.

Informace jako je IP adresa (Internet Protocol Address), věk, pohlaví, jazykové schopnosti, roky pracovních zkušeností, národnost a země trvalého bydliště jsou sbírány a uchovávány pro statistické účely, přičemž je zajištěna anonymita. Toto statistické využití je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

3. Kdo má přístup k Vašim údajům?

Vaše údaje jsou po krátkou dobu zpracovánány web servery Europassu, aniž by si je prohlížela nebo s nimi pracovala fyzická osoba. Přístup k serverům Europassu je vyhrazen pouze pro oprávněné technické operátory, kteří řídí a udržují systém, software a služby Europassu. Technický personál Europassu je smluvně zavázaný k zachovávání důvěrnosti informací a mlčenlivosti.

4. Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

Údaje poskytnuté během používání funkce 'Online vytváření' jsou chráněny kódováním SSL (HTTPS) proti neoprávněnému, nezákonnému přístupu, ke kterému může dojít během přenosu.

Pozn.: Je technicky komplikované kódovat e-maily odeslané s připojeným hotovým dokumentem Europass - životopisu nebo jazykového pasu. E-maily jsou tedy odesílány bez kódování.

V místě, kde se nacházejí servery Europassu, existují standardní bezpečnostní opatření, t.j. nejnovější doplnění a aktualizace operačního systému, antivirová ochrana, firewall, pravidelný bezpečnostní audit a scanování bezpečnosti sítě, uplatňování IT bezpečnostní politiky, testování zranitelnosti a systém detekce průniku.

5. Jak můžete ověřovat, měnit nebo mazat svá osobní data?

Jak bylo uvedeno výše, žádné osobní údaje nejsou na serverech Europassu natrvalo ukládány. Uživatelé stránek mohou načíst hotový Europass - životopis nebo Europass - jazykový pas ze svého počítače na server Europassu, a potom v nich ověřovat, měnit nebo mazat jakékoli informace. Nicméně tato operace je také dočasná a platí při ní tatáž pravidla zabezpečení, která byla popsána výše (viz též bod 1).

6. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Jak bylo uvedeno výše, žádná data, která uživatelé zadají, nejsou na serverech Europassu trvale ukládána.

7. Kontaktní informace

Jako osoba, které se údaje týkají, máte zvláštní práva. Jestliže chcete svá práva uplatnit nebo máte dotazy nebo stížnosti, kontaktujte, prosím, správce webových stránek pomocí funkce 'Váš názor' v horním menu webových stránek Europassu.

Vaše osobní data jsou shromažďována pouze v rozsahu potřebném k poskytnutí odpovědi. Jestliže správci webových stránek Europassu nejsou schopni zodpovědět Váš dotaz, přepošlou jej dalším kompetentním osobám. Budete informováni e-mailem (pokud jste zadali svou e-mailovou adresu), komu byl Váš dotaz přeposlán. Máte-li otázky týkající se zpracování Vašeho e-mailu a souvisejících osobních dat, nezapomeňte je ve zprávě uvést.